О нама

Дом здравља „Др Драган Фундук“ у Пећинцима спроводи мере примарне здравствене заштите на територији општине Пећинци која обухвата 15 насеља са 19.720 становника. До 1960. године на територији општине није постојала обједињена здравствена служба. Постојале су здравствене станице од којих је једна била и у Пећинцима. Она је 1970. године прерасла у дом здравља са две здравствене станице у Шимановцима и Купинову и 11 амбуланата опште медицине у осталим местима.
Установа данас предстваља заокружену радну целину у просторном, кадровском и техничко-технолошком садржају и у потпуности обезбеђује квалитетну примарну здравствену заштиту становништва.
Тежиште установе усмерено је на:
- Праћење и проучавање здравственог стања становништва, здравствене културе и предлагање мера за очување и унапређење здравља кроз видове здравствено - васпитних активности и активности у области превентиве у просторијама Дома здравља „Др Драган Фундук“, ван њих и путем средстава јавног информисања.
- Откривање узорака и ширења обољења и повреда, мерама њиховог спречавања и сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавања инвалидности.
- Спровођење и праћење најновијих дијагностичких протокола као и на проширење њихових могућности.
- Организовање и спровођење стручног усавршавања радника.
- Утврђивање и спровођење мера у току ванредних стања.
- Организовање и спровођење унутрашњег надзора над стручним радом.
- Праћење нових токова у технологији комуникација са медијима и промовисање делатности Дома здравља „Др Драган Фундук“.

Служба за правне, економске, ИТ послове и друге техничке послове

Директор: др Дубравка Цветковић - Мићић, спец. интерне медицине
Главна сестра: Гордана Стефановић
Руководилац финансијско - рачуноводствених послова: Милош Гавриловић - начелинк службе
Руководилац правних, кадровских, административних послова и послова службеника за јавне набавке: Слађана Честић
Самостални правник: Вера Максимовић
Референти за финансијско - рачуноводствене послове: Нада Бојчић, Слађана Топаловић и Мирослав Бојчић
Администратор информационих система и технологија: Младен Ђурић

Органи Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци

Управни одбор
Др Бојана Јовановић, председник Управног одбора
Данијела Недељковић, члан Управног одбора
Др Александра Гавранчић - Симић, члан Управног одбора

Надзорни одбор
Милица Пошарац, председник Надзорног одбора
Биљана Милошевић, члан Надзорног одбора
Др Наташа Јеремић, члан Надзорног одбора

Стручни савет
Др Јелена Клуз - Ђурђевић, председник Стручног савета
Др Вера Керечки - Павковић, члан Стручног савета
Др Александра Гавранчић - Симић, члан Стручног савета
Др Весна Милошевић, члан Стручног савета
Др Бојана Добриковић - Арсенијевић, члан Стручног савета

Етички одбор
Јасмина Шесто, председник Етичког одбора
Др Јелена Клуз - Ђурђевић, заменик председника Етичког одбора
Др Зорица Мандић, члан Етичког одбора
Снежана Тепша, члан Етичког одбора
Гордана Стефановић, члан Етичког одбора
Бранислава Ранкович, члан Етичког одбора
Драгана Крстић, члан Етичког одбора

Документа

docПосебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србије, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
pdfСтатут Дома здравља "Др Драган Фундук" Пећинци
docПравилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дому здравља "Др Драган Фундук" Пећинци
docПравилник о канцеларијском пословању
pdfИнтерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
pdfПравилник о организацији буџетског рачуноводства
pdfПравилник о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак
pdfПословник о раду Управног одбора Дома здравља "Др Драган Фундук" Пећинци
pdfКолективни уговор код послодавца Дома здравља "Др Драган Фуднук" Пећинци