Финансије

Дневни финансијски извештај

Стање средстава на рачуну на дан 12.08.2019

Претходно стање

1,364,118.00

Уплате РФЗО-а

4,483,838.00

Уплате од партиципације за услуге

3,550.00

Уплате од партиципације за лекове

42,531.00

Остале уплате

0.00

Укупне уплате

4,529,919.00

Плаћања по наменама на дан 12.08.2019.

Медицински и санитетски потрошни материјал

0.00

Лекови у здравственој установи

0.00

Зараде запослених

0.00

Накнаде запосленима

0.00

Енергенти

0.00

Материјални трошкови

208,659.00

Лекови на рецепт и помагала

0.00
Остале исплате 0.00

Укупне исплате

208,659.00

Стање рачуна на крају дана 12.08.2019.

5,685,377.00