Финансије

Дневни финансијски извештај

Стање средстава на рачуну на дан 07.10.2019

Претходно стање

3,146,543.00

Уплате РФЗО-а

0.00

Уплате од партиципације за услуге

12,650.00

Уплате од партиципације за лекове

33,305.00

Остале уплате

0.00

Укупне уплате

45,955.00

Плаћања по наменама на дан 07.10.2019.

Медицински и санитетски потрошни материјал

0.00

Лекови у здравственој установи

0.00

Зараде запослених

0.00

Накнаде запосленима

312,046.00

Енергенти

0.00

Материјални трошкови

0.00

Лекови на рецепт и помагала

0.00
Остале исплате

0.00

Укупне исплате

312,046.00

Стање рачуна на крају дана 07.10.2019.

2,880,452.00