Finansije

Dnevni finansijski izveštaj

Stanje sredstava na računu na dan 16.04.2019.

Prethodno stanje

1,122,984.84

Uplate RFZO-a

4,608,792.00

Uplate od participacija za usluge

9,550.00

Uplate od participacija za lekove

36,557.00

Ostale uplate

3,356.07

Ukupne uplate

4,658,255.07

Plaćanja po namenama na dan 16.04.2019.

Medicinski i sanitetski potrošni materijal

0.00

Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

0.00

Zarade zaposlenih

4,983,376.41

Naknade zaposlenima

0.00

Energenti

0.00

Materijalni troškovi

0.00

Lekovi na recept i pomagala

0.00
Ostale isplate 0.00

Ukupne isplate

4,983,376.41

Stanje računa na kraju dana 16.04.2019.

797,863.50