Finansije

Dnevni finansijski izveštaj

Stanje sredstava na računu na dan 16.09.2019.

Prethodno stanje

1,474,452.00

Uplate RFZO-a

4,563,249.00

Uplate od participacija za usluge

13,700.00

Uplate od participacija za lekove

55,519.00

Ostale uplate

0.00

Ukupne uplate

4,632,468.00

Plaćanja po namenama na dan 16.09.2019.

Medicinski i sanitetski potrošni materijal

0.00

Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

0.00

Zarade zaposlenih

0.00

Naknade zaposlenima

0.00

Energenti

0.00

Materijalni troškovi

0.00

Lekovi na recept i pomagala

0.00
Ostale isplate 0.00

Ukupne isplate

0.00

Stanje računa na kraju dana 16.09.2019.

6,106,920.00