Finansije

Dnevni finansijski izveštaj

Stanje sredstava na računu na dan 12.11.2019.

Prethodno stanje

2,786,836.00

Uplate RFZO-a

3,787,430.00

Uplate od participacija za usluge

12,500.00

Uplate od participacija za lekove

63,857.00

Ostale uplate

0.00

Ukupne uplate

3,863,787.00

Plaćanja po namenama na dan 12.11.2019.

Medicinski i sanitetski potrošni materijal

0.00

Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

0.00

Zarade zaposlenih

0.00

Naknade zaposlenima

0.00

Energenti

0.00

Materijalni troškovi

0.00

Lekovi na recept i pomagala

0.00
Ostale isplate 2,628.00

Ukupne isplate

2,628.00

Stanje računa na kraju dana 12.11.2019.

6,647,996.00