Finansije

Dnevni finansijski izveštaj

Stanje sredstava na računu na dan 12.03.2020.

Prethodno stanje

4,665,749.00

Uplate RFZO-a

251,557.00

Uplate od participacija za usluge

11,750.00

Uplate od participacija za lekove

44,724.00

Ostale uplate

0.00

Ukupne uplate

308,031.00

Plaćanja po namenama na dan 12.03.2020.

Medicinski i sanitetski potrošni materijal

0.00

Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

27,496.00

Zarade zaposlenih

0.00

Naknade zaposlenima

0.00

Energenti

0.00

Materijalni troškovi

6,477.00

Lekovi na recept i pomagala

1,663,185.00
Ostale isplate 257,281.00

Ukupne isplate

1,954,439.00

Stanje računa na kraju dana 12.03.2020.

3,019,340.00