Finansije

Dnevni finansijski izveštaj

Stanje sredstava na računu na dan 17.07.2019.

Prethodno stanje

2,041,244.00

Uplate RFZO-a

0.00

Uplate od participacija za usluge

5,600.00

Uplate od participacija za lekove

38,687.00

Ostale uplate

0.00

Ukupne uplate

44,287.00

Plaćanja po namenama na dan 17.07.2019.

Medicinski i sanitetski potrošni materijal

0.00

Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

0.00

Zarade zaposlenih

0.00

Naknade zaposlenima

0.00

Energenti

0.00

Materijalni troškovi

0.00

Lekovi na recept i pomagala

0.00
Ostale isplate 0.00

Ukupne isplate

0.00

Stanje računa na kraju dana 17.07.2019.

2,085,531.00