Izabrani lekar

Zakonom o zdravstvenom osiguranju definisano je pravo na izbor lekara u domu zdravlja na području matične filijale zdravstvenog osiguranja (koja je osiguraniku izdala zdravstvenu knjižicu) ili na području prebivališta, odnosno boravišta ukoliko su u pitanju korisnici koji privremeno borave van mesta prebivališta (učenici, studenti, lica smeštena u ustanove socijalne zaštite itd.). Lekar se bira iz oblasti opšte medicine, pedijatrije ginekologije ili stomatologije. Svi punoletni građani imaju pravo na izbor doktora medicine ili specijalistu medicine, odnosno specijalistu medicine rada. Deca koja su mlađa od 18 godina imaju pravo da izaberu svog doktora specijalistu pedijatrije. Osobe ženskog pola starije od 15 godina života imaju pravo na izbor i doktora specijalistu ginekologije, dok osobe koje su mlađe od 26 ili starije od 65 godina imaju pravo na izbor i doktora stomatologije.
Izabrani lekar vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenta, bolje ga poznaje jer je u redovnom kontaktu sa njum i upućen je u njegovo zdravstveno stanje, pa pacijent na taj način dobija kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu uslugu.

Kako izabrati lekara?

Procedura za izbor lekara je krajnje jednostavna, a za registraciju je potrebna overena zdravstvena kartica osiguranja i lična karta. Da bi se izabrao lekar potrebno je da se popuni formular koji se može naći kod svake sestre. Obrazac „Izjava o izboru i promeni lekara“ popunjava se u tri primerka - jedan ostaje kod izabranog lekara, jdan se šalje matičnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a jedan primerak ostaje pacijentu. Lekar se bira na period od jedne kalendarske godine, odnosno od dana izbora do 31.12. tekuće godine. Izjava o izabranom lekaru se automatski produžava svake kalendarske godine. Pacijent može pre isteka kalendarske godine da promenisvog izabranog lekara ukoliko promeni mesto prebivališta, ako nije zadovoljan uslugom, ako lekaru prestane radni odnos, ako je izabrani lekar odsutan duže od šest meseci ili iz nekih drugih opravdanih razloga.

Zašto izabrati lekara i koje su njegove dužnosti?

Bitno je izabrati svog lekara jer je izabrani lekar uvek u toku sa zdravstvenim stanjem pacijenta, izabrani lekar brine o svim segmentima zdravlja pacijenta i uvek ima dovoljno vremena za njega. Kod izabranog lekara se pregledi zakazuju i tako se izbegava čekanje. Izabrani lekar je upoznat sa prethodnim zdravstvenim stanjem i faktorima rizika po zdravlje pacijenta, sa njegovim načinom života, dobrim i lošim navikama i ukoliko postoji neko oboljenje kod paicjenta kontinuirano prati razvoj bolesti i leči je. Pacijent izborom lekara neće imati dilemu kome treba da se obrati ukoliko mu je potreban pregled, recept ili uput specijalisti, a takođe ostvaruje pravo i na kućne posete svog lekara.
Neke od dužnosti izabranog lekara su:
- organizovanje i sprovođenje mera na očuvanju i unapređenju zdravlja pacijenta;
- obaljanje pregleda i dijagnostike koje je neophodna;
- određivanje načina i vrste lečenja, praćenje toka lečenja i usklađivanje mišljenja i predloga za nastavak lečenja;
- upućivanje pacijenta na ambulantno - specijalističke preglede ili na stacionarno lečenje;
- propisivanje lekova i medicinskih sredstava, kao i određene vrste medicinsko – tehničkih pomagala;
- vođenje propisane medicinske dokumentacije o zdravstvenom stanju i lečenju osiguranika;
- utvrđuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede, do 30 dana sprečenosti za rad i predlaže prvostepenoj lekarskoj komisiji produženje privremene sprečenosti za rad.

Na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje možete da proverite ko je Vaš izabrani lekar.