Javne nabavke

pdfPlan javnih nabavki

Sve javne nabavke Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci možete pogledati i na portalu javnih nabavki.

Zbirno obaveštenje o zaključenom ugovoru CJN - IV Kvartal Lekovi sa Liste A i Liste A1 Liste lekova - br. JN 404-1-110/20-53
Obaveštenje o zaključenom ugovoru CJN - Lekovi sa Liste lekova - br.JN 404-1-110/20-2
Zbirno obaveštenje o zaključenom ugovoru III kvartal Citosatici sa Liste B i Liste D Liste lekova - br.JN 404-1-110/20-20
Obaveštenje o zaključenom ugovoru CJN Antituberkulotici prve linije - br.JN 404-1-110/19-60
Obaveštenje o zaključenom ugovoru CJN Lekovi sa Liste A i Liste A1 Liste lekova - br.JN 404-1-110/20-53
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Citosatici sa Liste B i Liste D Liste lekova - br.JN 404-1-110/20-20
Obaveštenje o zaključenom ugovoru III Kvartal Lekovi sa Liste A i Liste A1 Liste lekova - br.JN 404-1-110/20-53
Obaveštenje o zaključenom ugovoru II Kvartal Lekovi sa Liste A i Liste A1 Liste lekova - br.JN 404-1-110/20-53
Obaveštenje o zaključenom ugovoru CJN I Kvartal Lekovi sa Liste A i Liste A1 Liste lekova za 2020.god.- br.JN 404-1-110/19-84
Obaveštenje o zaključenom ugovoru CJN I Kvartal 2020.g Lekovi sa Liste B i Liste D Liste lekova za 2020.god.- br.JN 404-1-110/20-46
Obaveštenje o zaključenom ugovoru CJN II Kvartal Lekovi sa Liste B i Liste D Liste lekova za 2020.god.- br.JN 404-1-110/20-46
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Testovi za sprovođenje organizovanog skrininga kolorektalnog karcinoma
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 4. kvartal - Lek Kalcijum karbonat broj nabavke 404-3-110/20-82
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 4. kvartal - Lekovi sa Liste A i Liste A1 Liste lekova za 2020.god.- br.JN 404-1-110/19-84
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 4. kvartal - Lekovi sa Liste B i Liste D Liste lekova za 2019 god.br.JN 404-1-110/19-28
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 4. kvartal - Lekovi sa Liste lekova br.JN 404-1-110/20-2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3. kvartal - Antituberkulotici prve linije, br. 404-1-110/19-60
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3. kvartal - Lekovi sa Liste lekova br.JN 404-1-110/20-2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3. kvartal - Javna nabavka električne energije sa balansnom odgovornošću za period od 24 meseca; na osnovu sprovedenog otvorenog postupka br.404-1-112/20-57 i potpisanog okvirnog sporazuma br.88-1/20 od 07.08.2020.god.
Tekuće održavanje i popravke medicinske opreme - Javna nabavka br. 14/2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3. kvartal - Lekovi sa Liste B i Liste D Liste lekova za 2019 god.br.JN 404-1-110/19-28
Obaveštenja o zaključenim ugovorima u CJN 2. Kvartal Lekovi sa Liste A i Liste A1 Liste lekova za 2020.god.- br.JN 404-1-110/19-84
Sanitetski materijal - Javna nabavka male vrednosti br. 6/2020
Usluge tekućeg održavanja vozila - Javna nabavka male vrednosti br. 9/2020
Usluga osiguranja imovine, zaposlenih i vozila - Javna nabavka male vrednosti br. 7/2020
Usluga održavanja postojećih informacionih sistema - Javna nabavka br. 5/2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2. Kvartal – CJN Lekovi sa Liste B i Liste D Liste lekova JN br.404-1-110/19-28
Reagensi za hematološki analizator Sysmex XP 300 - Javna nabavka Pr. br. 1/2020
Laboratorijski materijal - Javna nabavka male vrednosti br. 3/2020
Sanitetski materijal - Javna nabavka male vrednosti br. 4/2020
Stomatološki materijal - Javna nabavka male vrednosti br. 2/2020
Medicinsko - tehnička pomagala - Javna nabavka br. I - 1/2020
Nabavka lekova sa Liste D RFZO - Javna nabavka br. I-2/2019
Nabavka gasnog ulja ekstra lako evro EL u količini do 10,000 l - Javna nabavka male vrednosti br. 16/2019
Tekuće održavanje vozila - Javna nabavka br. 13/2019
Kancelarijski materijal - Javna nabavka male vrednosti br. 1/2020
Ostali lekovi - Javna nabavka br. 14/2019
Nabavka medicinske opreme (ultrazvučnog aparata) - Javna nabavka male vrednosti br. 12/2019
Nabavka goriva i aditiva za službena vozila - Javna nabavka male vrednosti br. 15/2019
Tekuće održavanje i popravka medicinske opreme - Javna nabavka male vrednosti br. 11/2019
Sanitetski materijal (ponovljeni postupak) - Javna nabavka male vrednosti br. 10/2019
Usluga održavanja postojećih informacionih sistema - Javna nabavka br. 9/2019
Stomatološki materijal - Javna nabavka male vrednosti br. 7/2019
Usluga osiguranja imovine, zaposlenih i vozila - Javna nabavka male vrednosti br. 6/2019
Nabavka usluge održavanja i popravke vodovodne i kanalizacione instalacije, električne instalacije, klima uređaja, rashladnih uređaja i sistema grejanja - Javna nabavka br. 8/2019
Reagensi za hematološki analizator Sysmex XP 300 - Javna nabavka Pr. br. 1/2019
Sanitetski materijal - Javna nabavka br. 5/2019
Laboratorijski materijal - Javna nabavka br. 2/2019
Sistem za digitalizaciju rendgen aparata - Javna nabavka br. 1/2019