Kartica zdravstvenog osiguranja

Isprava o zdravstvenom osiguranju je kartica zdravstvenog osiguranja kojom se dokazuje svojstvo osiguranog lica, odnosno pravo na korišćenje zdravstvene zaštite. Karticu izdaje matična filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Posebna isprava za korišćenje zdravstvene zaštite u određenim slučajevima je potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite. Zakonom o zdravstvenom osiguranju je definisano da osigurana lica pravo na zdravstvenu zaštitu o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju na osnovu overene kartice zdravstvenog osiguranja, odnosno neophodno je da pacijenti redovno proveravaju datum isteka svojih kartica i da ih na vreme overavaju u matičnim filijalama. Promena ličnih podataka o osiguraniku (promena adrese prebivališta, promena podataka o poslodavcu, izmena osnova osiguranja itd.) obavlja se učitavanjem novih podataka na čip kartice, stoga je neophodno da pacijenti prilikom dolaska u dom zdravlja radi zakazivanja pregleda nose sa sobom svoju karticu kako bi sestre mogle pri zakazivanju da u bazu zdravstvenog informacionog sistema ustanove unesu najnovije podatke o pacijentu.

Proveru ispravnosti Vaše kartice zdravstvenog osiguranja možete da izvršite na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Image